Nytt ekonomiskt system revidering 2

Publicerad av

För er som ofta läser på Tankeverket är det ingen hemlighet att jag har jobbat med att sätta upp ett nytt ekonomiskt system. Under den tid jag har gjort det har jag faktiskt börjat få människor att hjälpa till med att rita på detta. Därför kommer här en revidering 2. Ni får hemskt gärna sätta er in i det och komma med förslag.

Lika bra att jag säger detta direkt så slipper jag en massa idiotiska kommentarer om det. Detta är allt annat än kommunism!

Bakgrund

Det finns några fakta som ligger till grund för detta förslag. Jag listat dessa nedan. Dessa måste anses som fakta och kan inte ignoreras.

 1. Global uppvärmning och överanvändningen av kemikalier redan nu skapar STORA globala kostnader och humanitära problem. Dessa problem kommer att öka och orsaka stora vågor av klimatflyktingar och väpnade konflikter om färskvatten i framtiden.
 2. Livsmedelsindustrin, särskilt kött och mejeri produktionen, står för dom största och mest skadliga utsläppen av växthusgaser.
 3. Vi måste minska konsumtionen för att lösa problemen med punkt 1 och 2.
 4. Den ökade effektiviteten i produktionen (automatiseringen) kommer att göra en väldigt hög procent av dagens arbetstillfällen överflödiga inom kort.
 5. Lånebaserad ekonomi skapar konstanta värdebubblor i samhället.
 6. Banker skapar den absolut största mängden pengar i samhället genom lån.
 7. Bankstyrelser är inte demokratiskt valda trots att just ekonomi anses vara den viktigaste frågan i dagens samhälle.
 8. Ekonomisk otrygghet skapar otrygga människor. Otrygga människor är oftast mindre snälla än trygga människor.
 9. En stor del av dagens finansmarknad är helt frånkopplad från produktion av varor och tjänster. Ändå premieras denna typ av verksamhet oftast mer än verklig produktion av varor och tjänster.
 10. Att “skapa jobb” inom den privata sektorn är egentligen att subventionera branscher där det egentligen inte finns någon som vill betala för den kostnad produkten/tjänsten faktiskt har.
 11. Pengar och resurser är inte samma sak.
 12. Sverige har ingen större brist på resurser. Somliga av oss har bara en brist på pengar.

Om vi tittar på punkt 1 – 4 så inser man snabbt att vårt nuvarande konsumtionssamhälle inte är ett alternativ om det är så att vi vill lämna rimliga överlevnadsvillkor för våra efterkommande.

Vårt nuvarande ekonomiska system var inte skapat för att klara den verklighet vi nu lever i. Vi står kort sagt inför några tuffa val. Vi kan köra vidare som vi gör just nu och totalt förstöra villkoren för kommande generationer eller så väljer vi att göra om samhällssystemet så att det ger nöjda medborgare utan att lämna ett större avtryck än vad området klarar av.

Vårt nuvarande ekonomiska system är inte konstruerat för att premiera dom bra saker som måste premieras om vi skall lyckas med den målsättningen. Vi kan faktiskt säga att vårt nuvarande ekonomiska system har blivit omodernt.

Vi måste bygga ett ekonomiskt system som premierar bra saker och minimerar risken för att medborgarna skall drivas till att göra dåliga saker. Vi måste ordna en hälsosam produktion av dom saker som vi verkligen behöver och avskaffa produktion som förstör vår miljö och lämnar kostnaden till skattebetalare och kommande generationer.

Framtidens jobb

Vår snabba produktivitetsökning genom automatisering gör att färre och färre behövs i produktionen. All forskning visar att industrin blir mer och mer effektiv. Det behövs helt enkelt färre människor i produktionen vilket leder till att skatteintäkterna minskar till ohållbara nivåer inom kort. Dessutom måste vi, av miljöskäl, minska konsumtionen av kött och mejeriprodukter vilket kommer att reducera antalet jobb inom livsmedelssektorn. Detta kommer tillsammans att göra att den nuvarande ekonomiska systemet inte kommer att fungera.

För att slippa ta i denna heta potatis försöker politiker idag “skapa jobb” till höger och vänster. “Skapade jobb” är jobb som måste på något sätt måste subventioneras eftersom att ingen är villig att betala den egentliga kostnaden för dom.

Dom gör heller ingenting åt dom spelregler företagen har i samhället eftersom att rädslan för att arbetstillfällen skall försvinna är större än rädslan för den globala uppvärmningen. Förmodligen eftersom att jobbproblemet är “nu” och problemen med den globala uppvärmningen är “sen”. Man kan nästan misstänka att politikerna hoppas att oppositionen då är vid makten och man därmed kan svära sig fri från det som faktiskt är vårt gemensamma ansvar.

När det gäller produktionen ser jag två saker som vi bör försöka åstadkomma. Det ena är att vi måste få människor till att äta mindre kött och mejeri. Enligt en FN rapport är det helt enkelt omöjligt att vi fortsätter att ha så mycket tamboskap som vi har idag. Jordbruket släpper helt enkelt ut för mycket gifter och växthusgaser. Vi måste få ner den globala åkerarealen och då måste vi gå över till att äta mindre kött och mejeriprodukter. Anledning till varför just kött och mejeri är ett stort problem är pga av energiväxlingen mellan foder/kött.

Ett annat stort problem vi idag har är planerat åldrande på produkter. Industrin producerar medvetet produkter med kort livslängd eftersom att det är ekonomiskt fördelaktigt för dom i dagens ekonomiska system. Detta måste på något sätt styras om eftersom att det helt enkelt är dumt på så många sätt att det inte ens är värt att lista i denna skrivelse.

Eftersom att konsumtion är en stor drivkraft i dagens ekonomiska system måste vi till sist välja. Skall vi lösa dom problem som vi just nu knuffar över till barnbarnen eller skall vi faktiskt göra någonting åt vårt nuvarande ekonomiska system som är själva drivfjädern i vårt samhälles ohållbara system.

Vad måste göras?

Återta kontrollen över pengaskapandet

Det första som måste göras är att staten återtar rätten att skapa pengar. Det är inte rimligt att vi i ett demokratiskt land har gett rätten att skapa pengar till privata banker som inte har demokrati eller landets bästa som parametrar när dom tar sina beslut.

Staten bör ta över detta och även tillhandahålla betalningssystem som ägs och drivs av staten. På så vis kan man även besluta om valutamängden för att undvika värdebubblor som idag återkommer med jämna mellanrum. Det rimliga borde vara att man satte en valutamängd baserat på antalet medborgare.

Ändra reglerna för finansmarknaden

Vi bör även ändra reglerna för finansmarknaden. Den ursprungliga meningen med börsen var att man skulle kunna handla med aktier som då var ägarbevis med rösträtt hos det företag aktien gällde. Många av dom “värdepapper” som idag handlas på börsen behövs inte för produktion av varor och tjänster utan hör mer hemma på Svenska spel. Därför bör vi helt enkelt ta bort handeln med dessa oviktiga värdepapper.

Även lagar runt bokföring måste reformeras. T ex bör värdering på tillgångar aldrig få överstiga anskaffningskostnaden och avskrivning av tillgångar skall en fast årlig procent. Den skall även ha en bestämd avskrivningstid. Idag är det alltför vanligt att bokföringstekniska värderingar av tillgångar skapar problem.

Medborgarlön, basinkomst eller vad ni nu vill kalla det

Som ett sista steg bör vi införa medborgarlön. Denna medborgarlön bör endast betalas ut medans man vistas i Sverige och motkravet är att man utbildar sig. Medborgarlönen bör vara satt så att man får ett drägligt liv.

Det kommer dock att finnas jobb som måste utföras. Dom som väljer att arbeta måste få en lön som gör att dom som arbetar får en högre levnadsstandard. När grundtryggheten finns skulle vi även kunna ta bort alla anställningsskydd eftersom att om det finns bättre kvalificerad arbetskraft kan man alltid gå tillbaka till skolbänken för att utvecklas mer samtidigt som tryggheten med medborgarlönen finns. Effekten skulle bli att anställda konkurrerade om jobben med lön och kunskap. Det skulle skapa en självjusterande lönenivå.

Fördelar och nackdelar med ett nytt ekonomiskt system

Målet med detta nya ekonomiska system är att premiera ett samhälle som kan möta den framtid som forskarna sagt att vi går till mötes. Effekten av detta borde bli att man minskar makten hos företag och flyttar över den till folket. Eftersom att anställda inte behöver jobbet för att överleva samt att det skulle vara enkelt att starta konkurrerande verksamhet borde det vara betydligt svårare att driva en produktion som var skadlig för samhället. Vi skulle få bättre produkter men “skapade jobb/yrken” skulle försvinna. Som bonus får man en bättre utbildad befolkning.

En begränsad mängd valuta skulle minimera risken för värdebubblor. För företagen skulle det bli billigare att anställa folk och det skulle finnas ett större urval av utbildad personal. Eftersom att valutamängden är begränsad skulle dessutom hela befolkningen gynnas av att det går bra för exportindustrin eftersom att värdet på vår valuta skulle öka.

När människor känner att deras ekonomi är tryggad skulle nog motsättningarna i samhället minska. Dessutom skulle nog människor vara mer benägna att jobba med saker som gynnar samhället mer än sådant som idag bara finns för att hålla det nuvarande systemet under armarna.

Förmodligen skulle även fler mindre företag skapas eftersom att alla dom som brinner för sin idé men inte vågar utveckla den av ekonomiska och/eller byråkratiska skäl känner en trygghet i medborgarlönen och minskade byråkratin.

Eftersom att staten är första led i detta ekonomiska system skulle dom kunna ta ut pengarna till sin budget direkt från riksbanken innan dom sätts i cirkulation i samhället. På så vis kan vi ta bort inkomstskatt. Det skulle vara betydligt effektivare. Vi kan egentligen ta bort alla skatter utom möjligen vinstbeskattning på exporterande företag och arvsskatt. Men kanske vi även kan ta bort den. Skatt är egentligen en form av fördelningsssystem. Den fördelningen kommer att ske i första steget istället för i det sista.

Det finns en skatt som måste vara skyhög. Detta system är ett cirkulationssystem. Om cirkulationen stannar av så kommer pengarna att ta slut. Därför måste arvsskatten vara skyhög. Det skulle förmodligen hämma driften att ackumulera värden vilket av vissa kan ses som negativt men om vi skall rädda miljön så är det av största vikt att vi slutar med “shop until you drop” mentaliteten. Det kan inte vara en tävling där “den som har mest prylar när man dör” vinner.

Staten borde bli betydligt mindre i detta system. Det enda staten behöver hålla på med är Riksbanken (kontroll på pengar), försvaret, skolsystemet och rättsystemet (domstolar och polis). Vi skulle faktiskt, om vi ville, kunna ha en helt ny finansiering av t ex vården. Många kanske känner att det då skulle vara svårt att få in kapital för dyra investeringar inom t ex vården men faktum är att man helt enkelt kunde få in dom genom aktiekapital. Under dessa premisser skulle stat, kommun och medborgare kunna köpa aktier i t ex ett sjukhus och sedan även ta del av vinsterna. Detta trots att vi behåller ett system där vi har ”fri sjukvård” för medborgarna.

Vissa kanske tror att detta system skulle få kvalificerad personal, som t ex läkare, att lämna landet. Detta skulle dock nog inte bli ett så stort problem under dessa förutsättningar. För det första konkurrerar läkare om jobben med kunskap och lön. Det innebär helt enkelt att om det är brist på läkare så kommer dom att få mer lön. Eftersom att alla som inte har ett lönearbete måste utbilda sig kan vi anta att även mängden läkare skulle öka i landet. Vi bör även betänka att värdet på vår valuta styr detta en helt del. Om vi driver landet effektivt (bort mer byråkrati) så värdet på läkarens totala inkomster bli lika stora som utomlands är nog detta inget problem.

Problem med detta nya ekonomiska system

Problem med ett nytt system finns också. Förutom det nästan oöverstigliga politiska hindret finns det även en del andra problem. Vi måste t ex ha kontroll på in- och utförsel av valuta. Om vi har detta nya system skulle t ex en utländsk ägare kunna producera i Sverige och sedan sälja till underpriser till ett utländskt dotterbolag. Sådant kan t ex inte tillåtas

Det finns även problem med att svenska medborgare får medborgarlön i Sverige men bosätter sig och konsumerar dessa pengar utomlands. Det skulle sänka värdet på vår valuta. Därför bör man inte få medborgarlön när man befinner sig utomlands.

Eftersom att skatter är borta blir korruptionen ett mindre problem än idag. Dock måste det sättas in starka kontrollfunktioner hos riksbanken eftersom att det är där korruption skulle kunna bli riktigt otäck.

 

3 kommenrarer

 1. Ett generösare studiestöd, som denna text önskar, bör inte förväxlas med basinkomst. Alla läsare bör observera att textens ordval inte är så bra.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.